Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.31.12.2020

Cykl webinarów

weinnovators.club
30.12.2020

Integracja z Teams

Veeam Backup
30.12.2020

Namierzanie zagrożeń

Flowmon Networks i Fortinet
30.12.2020

Wsparcie dla przedsiębiorstw

VMware Cloud on AWS
29.12.2020

Nowe NAS-y Thunderbolt 3

QNAP QuTS TVS-h1288X i TVS-h1688X
29.12.2020

Modele kompaktowe

VPL-PHZ60 i VPL-PHZ50
28.12.2020

Dedykowane przemysłowi

Seria TJ
28.12.2020

Nowa generacja

Router QHora-301W

Interoperacyjność a informatyzacja

Data publikacji: 22-07-2015 Autor: Kamil Stolarski, Konrad Majewski

Coraz częściej przedsiębiorcy tworzący oprogramowanie komputerowe zmuszeni są zapoznać się z terminologią prawną i regułami prawnymi określającymi, jak powinien wyglądać końcowy efekt ich pracy. Dotyczy to przede wszystkim podmiotów IT świadczących usługi na rzecz podmiotów publicznych.

Interoperacyjność urasta do rangi najistotniejszego pojęcia używanego przez przedsiębiorców z branży IT, składających oferty jednostkom sektora publicznego. Wzrost znaczenia sieci teleinformatycznych oraz potrzeba ułatwienia procedur i umożliwienia obywatelom kontaktu z podmiotami realizującymi zadania publiczne za pośrednictwem internetu sprawiają, że zapewnienie narzędzi pozwalających na współpracę poszczególnych sieci teleinformatycznych staje się coraz ważniejsze. Wzrasta też rola tzw. internetu rzeczy (Internet of Things, IoT), a więc urządzeń, mechanizmów i systemów fizycznych podłączonych i często zarządzanych z poziomu sieci teleinformatycznych. Połączenie wszystkich tych elementów w zgodny i łatwo dostępny zarówno dla urzędnika, jak i obywatela system, zapewniający wiele funkcjonalności, jest jednym z podstawowych zadań, przed jakimi stoi polska administracja cyfrowa w drugiej dekadzie XXI wieku. W końcu „zdolność administracji publicznej do realizacji zadań publicznych drogą elektroniczną jest ważnym czynnikiem oceny jakości jej działania oraz warunkiem uzyskania postępu w budowie społeczeństwa informacyjnego. Będzie to możliwe tylko dzięki ścisłemu współdziałaniu systemów informacyjnych jednostek administracji publicznej we wzajemnych relacjach i w relacjach z osobami fizycznymi oraz firmami. Podstawowym warunkiem jest osiągnięcie interoperacyjności między systemami”1.

> INTEROPERACYJNOŚĆ TELEINFORMATYCZNA W TEORII

„Interoperacyjność teleinformatyczna jest zdolnością dwóch lub większej liczby systemów informatycznych do wymiany informacji, rozumienia jej oraz wykorzystania”. Wyróżnia się trzy główne aspekty takiej interoperacyjności: 1) techniczny, 2) semantyczny i 3) organizacyjny. Pierwszy „dotyczy przede wszystkim technologicznych podstaw wymiany informacji” i to nie tylko w kwestii parametrów i standardów technicznych stosowanych łączy, urządzeń i oprogramowania, ale również w zakresie zgodności syntaktycznej wymienianych danych. Drugi aspekt (semantyczny) „odnosi się do problemu jednoznaczności znaczeniowej wymienianych i przetwarzanych informacji”, co jest istotne chociażby w związku z tym, że „zapewnienie interoperacyjności dotyczy systemów informatycznych, które powstawały w technologicznie różnych czasach i które odzwierciedlały adekwatne do obowiązujących wtedy unormowań prawnych wizje i procedury realizacji zadań publicznych”. Wreszcie niezwykle interesujący aspekt organizacyjny. Przejawia się on w tworzeniu instytucjonalnych, krajowych i ponadkrajowych ram interoperacyjności2, o których będziemy jeszcze pisać.

> INFORMATYZACJA DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE

Istotna jest tutaj ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. DzU z 2014 r., poz. 1114, ze zm.; dalej: ustawa o informatyzacji). Ustala ona między innymi zasady dofinansowania projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu, minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych oraz dla rejestrów publicznych i przede wszystkim ustalania Krajowych Ram Interoperacyjności systemów teleinformatycznych w sposób gwarantujący neutralność technologiczną i jawność używanych standardów i specyfikacji. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik "IT Professional"