Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.05.09.2022

Łatwiejsza migracja do chmur

Commvault i Oracle rozszerzyły partnerską współpracę i wspólnie oferują rozwiązanie...
01.09.2022

Badanie sieci

QNAP ogłosił wprowadzenie oprogramowania ADRA Network Detection and Response (NDR) dla...
01.09.2022

5G w Polsce

Z badania Kearney 5G Readiness Index 2022 wynika, że Polska jest jednym z najgorzej...
01.09.2022

Zarządzanie działaniami

Fortinet zaprezentował chmurową usługę, która koreluje informacje dotyczące...
01.09.2022

Selektywna rejestracja

Naukowcy z UCLA przedstawili projekt inteligentnej kamery, która pozwala wybrać, jaki...
01.09.2022

Więcej mocy, komputer...

Profesjonalny komputer Dell Precision 7865 Tower z AMD Ryzen Threadripper PRO 5000...
01.09.2022

Rekord prędkości

Firma Aorus zapowiada superszybki dysk, następcę modelu Gen4 7000s SSD, który ma oferować...
01.09.2022

Beprzewodowe drukowanie

Firma Brother wprowadziła do swojego portfolio nowe urządzenie wielofunkcyjne z systemem...
01.09.2022

Obraz dobrze zaprogramowany

Monitor interaktywny Lyra to połączenie Androida 11, szyby antybakteryjnej, wbudowanego...

Testy infrastruktury centrum danych

Data publikacji: 01-09-2022 Autor: Sebastian Jary

Budowa obiektu data center to złożony proces, w którym krzyżuje się wiele wzajemnie na siebie oddziałujących branż. Zakłócenie pracy jednego z systemów lub pojedynczego komponentu infrastruktury może skutkować wyłączeniem obiektu i przerwą wartą nawet setki milionów złotych.

 

Budowanie nowego centrum przetwarzania danych to kilkuetapowy proces. Na początku należy zebrać wymagania funkcjonalne od poszczególnych działów w organizacji, uwzględniając strategię firmy przynajmniej na kolejne pięć lat. Następnie tworzy się koncepcję przyszłego data center, mając na uwadze najlepsze praktyki (wzorem są dokumenty czołowych organizacji: Uptime Institute, TIA-942 czy ASHRAE). Na kolejnym etapie powstaje projekt budowlany, uzyskiwane są wymagane zgody i pozwolenia na budowę, krystalizuje się dokumentacja wykonawcza. Na koniec realizacja inwestycji, czyli pierwotna koncepcja, zaczyna nabierać kształtów, co zostaje potwierdzone dokumentacją powykonawczą podpisaną przez przedstawicieli wszystkich wykonawców branżowych. Dokumentacja powykonawcza uzupełnia projekt budowlany i projekt wykonawczy o zmiany wprowadzone w toku realizacji inwestycji.


Wzorowe przejście przez wszystkie fazy budowy data center nie gwarantuje, że w sytuacji wystąpienia awarii komponentu lub systemu obiekt nie ulegnie wyłączeniu. Centrum przetwarzania danych może być wyposażone nawet w kilkanaście różnych systemów, które wymieniają dane. Niejednokrotnie nadrzędny system sterowania budynkiem (ang. building management system, BMS) na podstawie odczytanych danych z innego systemu może podjąć niewłaściwą decyzję i wyłączyć np. klimatyzację lub odłączyć zasilanie. Dzieje się tak np. na skutek niewłaściwego zaprogramowania reakcji na zdarzenie – błąd jest popełniany najczęściej na etapie budowy systemu, gdzie łatwo o pomyłkę w opisie linii sygnałowych podpinanych do sterowników PLC (ang. programmable logic controllers). Warto nadmienić, że współczesne data center może być wyposażone w system BMS, który monitoruje kilka tysięcy punktów pomiarowych lub kontrolnych.


W celu zminimalizowania prawdopodobieństwa występowania sytuacji awaryjnych należy uwzględnić w umowie z generalnym wykonawcą przeprowadzenie niezależnych testów współdziałania urządzeń i systemów. Testy te mogą pokazać, jak maksymalna wartość obciążenia cieplnego komory IT oraz różne scenariusze awarii systemów klimatyzacji oraz systemu energetycznego wpłyną na warunki środowiskowe (temperatura i wilgotność w komorze IT) określone w projekcie. Niejednokrotnie są w stanie wykazać błędy projektowe lub wykonawcze, np. pojedynczy punkt awarii w obiekcie, który z założenia miał być pozbawiony takiej cechy.


> Na początek umowa


Firma wykonująca testy współdziałania urządzeń i systemów data center musi zobowiązać się do wykonania testów instalacji energetycznej oraz klimatyzacyjnej z uwzględnieniem pracy systemów automatyki. Należy przeprowadzić je przy wykorzystaniu dedykowanych rezystancyjnych stacji obciążeniowych umożliwiających montaż w szafach rack, których zadaniem jest symulowanie faktycznego obciążenia serwerowni. Stacje obciążeniowe występują w różnych wariantach mocy z możliwością kilkustopniowej regulacji, aby umożliwić odzwierciedlenie realnego środowiska pracy komory serwerowej. Przykładową obciążnicę przystosowaną do montażu w szafie rack przedstawia rys. 1. Ilość obciążenia w szafach rack dopasowujemy do wytycznych projektowych i dążymy do obciążenia komory IT maksymalną dopuszczalną mocą.

 

Prace testowe powinny być wykonane zgodnie z właściwymi przepisami prawa, normami technicznymi oraz specjalistyczną wiedzą techniczną. Po ich zakończeniu wykonawca musi sporządzić sprawozdanie wraz z dokumentacją zdjęciową, zdjęciami z kamer na podczerwień oraz nagraniami wideo. Sprawozdanie powinno zawierać szczegółowy opis przeprowadzonych testów oraz zalecenia dotyczące funkcjonowania instalacji energetycznych, klimatyzacyjnych, a także systemu automatyki budynkowej. Płatność powinna zostać podzielona na dwie części (np. 50% wynagrodzenia płatne po podpisaniu protokołu z wykonanych prac, a kolejne 50% – po zaakceptowaniu raportu z testów).


> Przygotowania do testów


Dokument specyfikujący plan testów powinien być przygotowany przez wykonawcę na podstawie umowy zawartej z zamawiającym, udostępnionej dokumentacji technicznej (powykonawczej) obiektu obejmującej np. systemy energetyczne, klimatyzacyjne, niskoprądowe oraz system automatyki, a także po wizji lokalnej, która pozwala na bardziej precyzyjne zaplanowanie procesu.


Podczas prac przeprowadza się odczyty wartości z zainstalowanych urządzeń pomiarowych oraz aparatów energetycznych. Wartości mierzone należy odczytywać z systemu BMS oraz z urządzeń pomiarowych (np. zamontowane w rozdzielnicach mierniki energii elektrycznej). Wystarczające jest przeprowadzenie jednorazowego odczytu bezpośredniego dla każdej mierzonej wielkości, o ile porównamy ją z wartością podawaną przez system BMS i nie stwierdzimy przekłamania w odczycie. Odczyt z systemu BMS oraz manualny mają na celu zweryfikowanie prawidłowego prezentowania wartości mierzonej w systemie BMS. Często spotykanym błędem jest nieprawidłowe opisanie wartości mierzonej w systemie BMS, co skutkuje przekłamaniem np. w przygotowywanych raportach opisujących dostępną moc elektryczną. Konsekwencją takiego błędu może być przekroczenie dopuszczalnej wartości prądu dla szafy rack i wyłączenie jej zasilania.


W czasie testów przeprowadza się kilkanaście przygotowanych wcześniej scenariuszy, które opisują zakres przeprowadzanych czynności, kolejność ich wykonywania, odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi etapami oraz sposób obserwacji i weryfikacji wartości zmierzonych/odczytanych. Celem tych czynności jest upewnienie się, że testowane systemy budynkowe właściwie zareagują na osiągane maksymalne wartości projektowe, a także zakłócenia oraz zdarzenia, które mogą wystąpić podczas całego cyklu życia obiektu.


Dokument opisujący plan testów musi zawierać informację o przypisaniu jednej osoby od strony zlecającego, która będzie odpowiedzialna za komunikację z wykonawcą i będzie osobą decyzyjną. Zapewnia to sprawny przebieg testów. Należy również wskazać osobę, która będzie odpowiedzialna za analizę wyników, przy czym rolę tę pełni najczęściej ta sama osoba, która odpowiada za komunikację z wykonawcą.

 

W czasie testów muszą być obecni przedstawiciele poszczególnych branż: wykonawca instalacji energetycznej, instalacji sanitarnej (klimatyzacja), instalacji systemu BMS, instalacji niskoprądowych (tj. system sygnalizacji pożaru oraz gaszenia gazem), generalny wykonawca, zespół utrzymania ruchu (dla niego to jedyny moment, aby zobaczyć, jak budynek i jego systemy reagują na sytuacje awaryjne). Ze względu bezpieczeństwa wszyscy wykonawcy powinni zapewnić obsadę minimalną w liczbie dwóch osób.


> Obszar infrastruktury niskopoziomowej


Infrastruktura niskopoziomowa data center może być sklasyfikowana na podstawie jednego ze standardów odnoszących się do odporności obiektu na awarie. Obecnie na rynku funkcjonuje kilka standardów klasyfikujących infrastrukturę centrum danych, np. Uptime Institute (TIER I–IV), ANSI/TIA, BICSI Classes.


Najbardziej rozpowszechniona jest klasyfikacja TIER. Według Uptime Institute opiera się ona na czterech kategoriach, które definiują poziom odporności na awarię. Przykładowo kategoria TIER III zapewnia redundancję na poziomie całej infrastruktury. Obiekt zawiera nadmiarowe komponenty, urządzenia oraz ścieżki dystrybucji zasilania i chłodu. W przeciwieństwie do TIER I i TIER II konserwacja i serwisowanie na tym poziomie następują bez utraty zasilania i systemu chłodzenia. Infrastruktura odporna jest na pojedynczy punkt awarii. Należy nadmienić, że w czasie przeprowadzania okresowego serwisu komponentów infrastruktury wchodzimy w okno czasowe z podwyższonym ryzykiem przerwania ciągłości działania usług biznesowych. W tym czasie pozbawiamy się pełnej redundancji.


Przykładowy scenariusz testów obiektu zbudowanego na bazie TIER III możemy podzielić na dwa główne obszary: zasilania i klimatyzacji. Każdy z nich powinien być nadzorowany przez system BMS, który odpowiada za monitorowanie parametrów zasilania, stanu pracy poszczególnych komponentów i systemów budynkowych oraz warunków środowiskowych.


W przypadku obiektu spełniającego „na papierze” kategorię TIER III symulacja awarii komponentu lub jednego z systemów data center nie powinna spowodować przerwania ciągłości działania świadczonych usług.

 

[...]

 

Autor jest ekspertem ds. utrzymania i rozwoju infrastruktury data center w największej skandynawskiej instytucji finansowej. Od 14 lat zajmuje się problematyką budowy, utrzymania i efektywnego zarządzania centrami przetwarzania danych. Posiada międzynarodowe certyfikaty branżowe: CDCS (Certified Data Center Specialist), CDFOM (Certified Data Center Facilities Operations Manager) oraz DCPRO-Cooling Professional.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

prenumerata Numer niedostępny Spis treści

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik \"IT Professional\"