Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.


29.04.2021

KasperskyOS

Podczas targów Hannover Messe zaprezentowano rozwiązanie Kaspersky IoT Secure Gateway 100...
29.04.2021

Serwery OVHcloud

Scale i High-Grade
29.04.2021

NaaS od Cisco

Cisco Plus
29.04.2021

Inwestycja Google'a w Polsce

Google Cloud
29.04.2021

Usługa od AWS i RedHata

ROSA
29.04.2021

Samsung

Samsung prezentuje nowe serie monitorów dla biznesu i profesjonalistów.
29.04.2021

Tęczowe Maki

iMac na M1
29.04.2021

Polska drukarka 3D

Zmorph i500
29.04.2021

W ekosystemie Microsoftu

Surface Laptop 4

Ochrona poufności w kontraktach

Data publikacji: 22-02-2017 Autor: Kamil Stolarski, Konrad Majewski

W umowach, w ramach których może dojść do przekazania informacji mających wartość gospodarczą dla którejkolwiek ze stron, warto zamieścić postanowienie o zachowaniu poufności. Jak konstruować jego treść?

W każdej branży opartej na informacjach, które niosą za sobą wartość gospodarczą, ochrona poufności urasta do najważniejszych elementów zawieranych kontraktów. Istnieją wręcz sytuacje, w których to ona jest w centrum uwagi przedsiębiorców wchodzących ze sobą we wzajemne stosunki gospodarcze – tak dzieje się chociażby w przypadku zawierania różnego rodzaju listów intencyjnych, porozumień o wzajemnym udziale w postępowaniach ofertowych, negocjacjach itp. Wówczas zawierane są nawet odrębne umowy o zachowanie poufności (non-disclosure agreement, confidentiality agreement, confidential disclosure agreement). Niemniej w każdej z umów, w ramach których może dojść do przekazania informacji mających wartość gospodarczą dla którejkolwiek ze stron, warto zamieścić postanowienie o zachowaniu poufności.

Jest kilka aspektów, na które warto zwrócić szczególną uwagę, tworząc jego treść bądź oceniając treść projektu umowy przedstawionej przez drugą stronę. Jak wskazuje się w orzecznictwie, „umowa/klauzula o zachowaniu poufności pełni rolę uzupełniającą wobec innego stosunku prawnego lub faktycznego, który istnieje już między stronami albo powstanie w przyszłości. Umowa ta czy też klauzula zawsze pozostaje w określonym związku gospodarczym z innym stosunkiem prawnym. Ma bowiem zabezpieczać przed ujawnieniem informacji, które zostały lub zostaną ujawnione w związku z wykonaniem innego zobowiązania. […] Umowa/klauzula o zachowaniu poufności służy więc realizacji określonego celu gospodarczego. Zwykle jest przez strony kreowana przed ustaleniem treści innego zobowiązania. Zwłaszcza w obrocie gospodarczym istotne jest, aby jeszcze przed nawiązaniem określonego stosunku prawnego zapewnić poufność informacji” (wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 27 czerwca 2014 r., sygn. akt: XIII Ga 719/13).

> Tajemnica przedsiębiorstwa

Jeśli szukamy w powszechnie obowiązującym prawie ochrony danych poufnych w stosunkach gospodarczych, powinniśmy w pierwszej kolejności sięgnąć do ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – DzU z 2003, nr 153, poz. 1503 (w niniejszym tekście abstrahujemy od kwestii ochrony danych osobowych). Można w niej znaleźć przepisy, których celem jest ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Zanim omówimy, jakie środki dla tej ochrony kreuje przedmiotowa ustawa, wyjaśnijmy, czym jest określona w niej tajemnica przedsiębiorstwa (ramka Czym jest tajemnica…).

O ile dwie pierwsze opisane cechy są w dużej mierze niezależne od przedsiębiorcy, o tyle trzecia zależy właściwie w całości od podjęcia przez niego stosownych działań. Jedną z tego rodzaju czynności jest właśnie zawarcie w kontraktach klauzul dotyczących ochrony tego rodzaju informacji, czy też podpisywanie w niektórych sytuacjach – jak wskazaliśmy na wstępie – odrębnych porozumień w tym zakresie. Podkreślić bowiem należy, że „granica między wiadomościami objętymi pojęciem tajemnicy przedsiębiorstwa a pojęciem powszechnej, aczkolwiek specjalistycznej wiedzy, niewątpliwie jest nieostra […]. Istotne jest więc zachowanie się przedsiębiorcy, który obowiązany jest podjąć niezbędne czynności w celu zachowania poufności informacji”1.

Jeżeli dojdzie do przekazania, ujawnienia lub wykorzystania przez nieuprawniony podmiot informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, możemy mieć wówczas do czynienia z czynem nieuczciwej konkurencji. Może nim być także samo nabycie od osoby nieuprawnionej tego rodzaju informacji. Z czym wiąże się popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji? Przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia ich skutków, złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia o odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, a przede wszystkim naprawienia wyrządzonej szkody, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści lub zasądzenia odpowiedniej sumy na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub z ochroną dziedzictwa narodowego.

Co jednak istotniejsze, w szczególnych sytuacjach ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa może się wiązać z odpowiedzialnością karną. Nastąpi to wówczas, gdy na kimś ciąży obowiązek zachowania takiej tajemnicy w stosunku do przedsiębiorcy i ujawni on ją innej osobie lub wykorzysta ją we własnej działalności gospodarczej, czym wyrządzi poważną szkodę przedsiębiorcy. Sprawca podlega wówczas grzywnie, karze ograniczenia wolności albo nawet karze pozbawienia wolności do lat dwóch. Należy pamiętać, że możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej niejednokrotnie mocniej wpływa na decyzję o zachowaniu danych informacji w poufności niż groźba odpowiedzialności odszkodowawczej, nawet w formie wysokich kar umownych. Jeśli bowiem informacje takie mają wartość znacznie przewyższającą wysokość kar umownych, a wykazanie szkody wynikłej z ich ujawnienia jest trudne dla poszkodowanego, kontrahent może uznać, że ich ujawnienie będzie dla niego korzystne, a poniesienie odpowiedzialności za ujawnienie stanowić będzie dla niego ryzyko, które być może warto ponieść, aby dane korzyści osiągnąć.

> Kara umowna

Zanim przejdziemy do kwestii samych postanowień o zachowaniu poufności, omówmy kwestię kar umownych zastrzeganych na wypadek niedochowania zobowiązań określonych w tych postanowieniach. Mogłoby się wydawać, że zaczynamy od końca – zazwyczaj zastrzeżenie kar umownych następuje w umowach po postanowieniach o zachowaniu poufności. Niemniej te mogą okazać się iluzoryczne bez zastrzeżenia kary umownej. Dlaczego? Ponieważ w przypadku ich naruszenia podmiot, który poniósł szkodę w wyniku ujawnienia danych poufnych i żąda jej naprawienia, w trakcie ewentualnego procesu będzie zmuszony wykazać, jaką dokładnie szkodę poniósł. W wielu przypadkach nie jest łatwo określić wysokości szkody i powiązać ją z działaniem sprzecznym z umową (ujawnieniem informacji poufnych). Tymczasem jeżeli w umowie zostanie zastrzeżona kara umowna i dojdzie do złamania postanowień, których wykonanie kara ta zabezpiecza, dochodzenie naprawienia szkody będzie zdecydowanie prostsze – a często po prostu możliwe do osiągnięcia. Dlatego też zachęcamy do zastrzegania tego rodzaju kar umownych.

Wbrew pozorom żądanie od kontrahenta bądź współpracownika wpisania do umowy kary umownej nie powinno być odczytywane jako przejaw braku zaufania. W końcu jeśli strony umowy zakładają uczciwą współpracę, a dlaczego miałoby być inaczej, zobowiązanie się przez nie do zapłaty kary umownej na wypadek złamania postanowienia o zachowaniu poufności powinno być dla nich całkowicie neutralne i pozbawione ryzyka (oczywiście, jeśli klauzula o zachowaniu poufności będzie należycie sformułowana).

 

[...]

 

Kamil Stolarski – radca prawny, partner w SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p. prowadzącej obsługę prawną przedsiębiorstw bazujących na innowacjach, redaktor naczelny budujwprawie.pl, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UJ, kierownik projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, specjalizuje się w prawie gospodarczym i prawie umów handlowych.

Konrad Majewski – radca prawny, partner w SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p. prowadzącej obsługę prawną przedsiębiorstw bazujących na innowacjach, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawnych aspektach procesów zakupowych, warunkach kontraktowych FIDIC, a także prawie i postępowaniu cywilnym.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: IT Professional

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik "IT Professional"