Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.


23.06.2020

PLNOG Online

PLNOG Online
23.06.2020

Nowe zagrożenie

Ramsay
23.06.2020

Chmurowe kopie

Veeam Backup dla Microsoft Azure
19.06.2020

Nowości w kontenerach

Red Hat OpenShift 4.4
19.06.2020

Analityka bezpieczeństwa

FortiAI
19.06.2020

UPS dla obliczeń edge

Schneider APC Smart-UPS
16.06.2020

Przemysłowe SD

Nowe karty Transcend
16.06.2020

Storage dla SMB

QNAP TS-451DeU
16.06.2020

Pamięć masowa

Dell EMC PowerStore

Dane osobowe rozproszone geograficznie

Data publikacji: 02-03-2015 Autor: Tomasz Cygan

Międzynarodowe korporacje przetwarzają informacje o klientach z różnych części świata, organy państwowe gromadzą dane na temat osób przebywających choćby chwilowo na ich terytorium, centra usług umiejscawiane są w państwach, w których są niskie koszty pracy, a infrastruktura IT lokowana w miejscach o liberalnych przepisach. Wszystko to skutkuje globalnym rozproszeniem danych osobowych.

Przetwarzanie informacji w różnych lokalizacjach i zróżnicowane wymogi dotyczące ochrony danych osobowych przekładają się na próby tworzenia różnego rodzaju mechanizmów zabezpieczających. Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływie takich danych (ogólne rozporządzenie), wskazuje bezpośrednio na ten problem – „zgodnie z zasadą pomocniczości (art. 5 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – TFUE), Unia podejmuje działania tylko wówczas, gdy cele zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie i jeśli ze względu na rozmiary lub skutki proponowanego działania możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii. W świetle problemów zarysowanych powyżej analiza pod kątem pomocniczości wskazuje na potrzebę działania na szczeblu UE na podstawie następujących przesłanek:

 

  • prawo do ochrony danych osobowych zapisane w art. 8 Karty praw podstawowych wymaga tego samego poziomu ochrony danych w całej Unii; brak wspólnych przepisów UE wiązałby się z ryzykiem istnienia różnych poziomów ochrony w państwach członkowskich oraz wystąpienia ograniczeń w transgranicznym przepływie danych osobowych między państwami członkowskimi mającymi różne standardy;
  • dane osobowe przekazywane są ponad granicami, zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi, w coraz szybszym tempie; obok tego istnieją praktyczne wyzwania w zakresie egzekwowania przepisów o ochronie danych, zachodzi również konieczność współpracy między państwami członkowskimi i ich organami, którą należy zorganizować na szczeblu UE, by zagwarantować jednolite stosowanie prawa UE. UE jest również najlepiej predysponowana, by zagwarantować skutecznie i konsekwentnie ten sam poziom ochrony osób fizycznych w zakresie danych osobowych przekazywanych do państw trzecich;
  • państwa członkowskie nie mogą same ograniczyć problemów w obecnej sytuacji, zwłaszcza w obliczu rozdrobnienia w krajowych przepisach. Istnieje zatem szczególna potrzeba ustanowienia zharmonizowanych, spójnych ram umożliwiających sprawne przekazanie danych osobowych ponad granicami na terytorium UE, przy równoczesnym zagwarantowaniu skutecznej ochrony dla wszystkich osób fizycznych w całej UE;
  • proponowane działania legislacyjne UE będą bardziej skuteczne niż podobne działania na szczeblu państw członkowskich ze względu na charakter i skalę problemów, które nie ograniczają się do szczebla jednego czy kilku państw członkowskich”.


Trzeba rozważyć więc, według jakich zasad chronione są dane osobowe rozproszone geograficznie. Przedmiotem analizy będą regulacje zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU 2014 r., poz. 1182 z późniejszymi zmianami).

Artykuł pochodzi z miesięcznika: IT Professional

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik "IT Professional"